CHCETE SA PRIHLÁSIŤ?

Ako prvý krok vám odporúčame vopred sa informovať o úradných dňoch a hodinách, aby ste si cestu naplánovali vopred a predišli tak zbytočne vynaloženej energii. Prosím počítajte s tým, že pri zmene adresy sa na väščine úradov stretnete s malými správnymi poplatkami.

3 NAJNUTNEJŠIE KROKY:

1. KROK
MESTSKÝ ÚRAD / OBECNÝ ÚRAD

Navštívte mestský úrad podľa príslušnosti novej adresy. Tento úrad zabezpečí odhlásenie z pôvodného trvalého bydliska a prihláseniena novú adresu. V prípade, že sa sťahujete celá rodina, nie je potrebné, aby ste na mestský úrad prišli všetci osobne. Všetko môže vybaviť jedna dospelá osoba, ak má platné doklady všetkých členov rodiny.

Potrebné doklady: Občiansky preukaz. Rodný list dieťaťa do 15 rokov, občiansky preukaz dieťaťa od 15 rokov. Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti, je potrebné predložiť aj list vlastníctva z katastrálneho úradu, ktorý nie je starší ako 3 mesiace. V prípade, ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti, vyžaduje sa notársky overený písomný súhlas všetkých vlastníkov, alebo môžete prísť na úrad aj osobne, ale POZOR!, musia byť prítomní všetci vlastníci. V prípade nájmu nezabudnite predložiť aj nájomnú zmluvu. Ak ste dlhodobo žili v zahraničí, zoberte si pas a osvedčenie o štátnom občianstve, ktoré nie je staršie ako 6 mesiacov. Pokiaľ sa zároveň zmenil aj váš rodinný stav, predložíte aj sobášny list, prípadne rozsudok o rozvode. Mestský úrad vám na počkanie vydá potvrdenie o zmene trvalého pobytu, ktorým sa preukážete v ďalších inštitúciách. Toto potvrdenie vás bude stáť 5 €.

2. KROK
KLIENTSKE CENTRUM NA TOMÁŠIKOVEJ

POLÍCIA – ODDELENIE DOKLADOV A OKRESNÝ DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

Do 30. dní od zaevidovania novej adresy trvalého pobytu je potrebné si vybaviť nový občiansky preukaz. Je potrebné dodržať túto zákonnú lehotu. Na polícii podáte žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu a preukážete sa potvrdením o zmene trvalého pobytu, ako aj pôvodným občianskym preukazom. Za vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov sa platí správny poplatok 4,50 €. Do 30 dní vám príde SMS správa, že si môžete prevziať váš nový občiansky preukaz. Ak ste majiteľom motorového vozidla, do 30 dní treba požiadať o prehlásenie vozidla v evidencii. Ak ste sa sťahovali do iného okresu, platí pre vás aj povinnosť vybaviť si
nové evidenčné čísla vozidla. Celková suma poplatku aj s novým technickým preukazom je 33 € (dopravný inšpektorát). Všetky vykonané zmeny je potrebné ohlásiť v príslušnej poisťovni (PZP, havarijné poistenie).

3. KROK
SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Povinnosť nahlásiť zmeny v Sociálnej poisťovni platí pre podnikateľov, SZČO, poberateľov sociálnych dávok, dobrovoľne poistené osoby, osoby na materskej dovolenke. Ak ste zamestnanec, máte povinnosť oznámiť skutočnosť o zmene adresy ihneď svojmu zamestnávateľovi. On následne komunikuje so Sociálnou poisťovnou, pričom musí dodržať lehotu 8 dní, preto sa snažte všetky potrebné údaje dodať čo najskôr.

ĎALŠIE KROKY:

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti, máte ešte o jednu povinnosť naviac. Do 30 dní nahlásite zmenu aj na odbor katastra Okresného úradu, kde vlastníte nehnuteľnosť. Je potrebné vyplniť tlačivo „Žiadosť o vyznačenie zmeny trvalého pobytu“, ktoré spolu s kópiou občianskeho preukazu, potvrdení o zmene trvalého bydliska a listom vlastníctva odovzdáte osobne alebo pošlete poštou.

ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Zmenu trvalého pobytu od 1.1.2017 nemusíte oznámiť zdravotnej poisťovni, ale odporúča sa, aby ste tak urobili. Túto zmenu však môžete nahlásiť aj emailom alebo telefonicky.

POISŤOVNE A BANKY

Návštevu poisťovní a bánk si naplánujte až s novým občianskym preukazom, kedže aj tieto spoločnosti si vyžadujú informovanie o akýchkoľvek zmenách.

MOBILNÍ OPERÁTORI A OSTATNÍ
POSKYTOVATELIA SLUŽIEB

Zmenu trvalej adresy nahláste aj mobilným operátorom či iným poskytovateľom služieb, s ktorými máte uzatvorenú zmluvu. Stačí k tomu nový občansky preukaz. Informujte tiež všetkých, od ktorých chcete dostávať poštu, aby sa vaše dokumenty dostali včas do správnych rúk.

Miestny úrad
Bratislava-Čunovo
Hraničiarska 144
851 10 Bratislava 
www.cunovo.eu
Miestny úrad
Bratislava-Devín
Kremeľská 39
841 10 Bratislava 46
www.devin.sk
Miestny úrad Brati-
slava-Devínska N. Ves

Novoveská 17/A
843 10 Bratislava 49
www.devinskanovaves.sk
Miestny úrad Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
841 02 Bratislava 42
www.dubravka.sk
Miestny úrad Bratislava-Karlova Ves
Nám sv. Františka 8
842 62 Bratislava 4
www.karlovaves.sk
Miestny úrad
Bratislava-Jarovce
Palmová 1
851 10 Bratislava 59
www.jarovce.sk
Miestny úrad Bratislava-Lamač
Malokarpatské nám. 9
841 03 Bratislava 47
www.lamac.sk
Miestny úrad Bratislava-
Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava 3
www.banm.sk
Miestny úrad
Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava 5
www.petrzalka.sk
Miestny úrad Bratislava-Podunajské Biskupice
Trojičné námestie 11
825 61 Bratislava 214
www.mupb.sk
Miestny úrad
Bratislava-Rača
Kubačova 21
831 06 Bratislava 35
www.raca.sk
Miestny úrad
Bratislava-Rusovce
Vývojová 8
851 01  Bratislava 59
www.bratislava-rusovce.sk
Miestny úrad
Bratislava-Ružinov
Mierová 21
827 05 Bratislava 2
www.ruzinov.sk
Miestny úrad
Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábr. 3
814 21 Bratislava 1
www.staremesto.sk
Miestny úrad
Bratislava-Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava 36
www.vajnory.sk
Miestny úrad
Bratislava-Vrakuňa
Šíravská 7
821 07 Bratislava 214
www.vrakuna.sk
Miestny úrad Bratislava-
Záhorská Bystrica
Námestie Rodiny 1
843 57 Bratislava 48
www.zahorskabystrica.sk